November 2022

 1. Sunday
 2. Monday
 3. Tuesday
 4. Wednesday
 5. Thursday
 6. Friday
 7. Saturday
  1. 30

   4 birthdays
  2. 31

  3. 1

   2 birthdays
  4. 2

   1 birthday
  5. 3

   2 birthdays
  6. 4

   2 birthdays
  7. 5

   3 birthdays
  1. 6

   1 birthday
  2. 7

   2 birthdays
  3. 8

   4 birthdays
  4. 9

   2 birthdays
  5. 10

   4 birthdays
  6. 11

  7. 12

   1 birthday
  1. 13

   2 birthdays
  2. 14

   2 birthdays
  3. 15

   1 birthday
  4. 16

   3 birthdays
  5. 17

   3 birthdays
  6. 18

   2 birthdays
  7. 19

  1. 20

   1 birthday
  2. 21

   1 birthday
  3. 22

   5 birthdays
  4. 23

   1 birthday
  5. 24

  6. 25

   3 birthdays
  7. 26

   4 birthdays
  1. 27

   1 birthday
  2. 28

   2 birthdays
  3. 29

  4. 30

   1 birthday
  5. 1

   6 birthdays
  6. 2

   1 birthday
  7. 3

   1 birthday